ประวัติหน่วยงาน

          งานบริหารทั่วไป  ในอดีตใช้ชื่อว่า  "งานธุรการ"  ในสมัยของ  ผศ.ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบันงานธุรการ ได้ประจำอยู่ ณ อาคาร 9 ชั้น 1

ปรัชญา

"บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา อาสาช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อทุกระดับ"

วิสัยทัศน์

- บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของทางราชการด้วยความซื่อตรง
- ยึดมั่นในจิตวิญญาณของนักบริหาร

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยหรืองานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านเอกสารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์

1. มีการจัดกิจกรรม 5 ส.
2. เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่องงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดเวลา
3. มีการกำหนดลักษณะงานของแต่ละคนในฝ่ายชัดเจน

© 2017 งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ,0-4424-4739 ต่อ 1501 และ1666

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now